facebook-pixel
marjaatje

marjaatje

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

  653

  1

  de boor pakken, dikke boren, , op knop , lange de spullen links op ballonnen pakken, dikke in het midden kan lange rechts op de ballonnen alles pakken , kleine de tele pakken, lange rechts naar beneden alles pakken, naar links op ballon staan tele naar beneden, zet brug, naar links tele omhoog, alles pakken links, Kleine helemaal naar beneden, zet plant kan lange weer omhoog en op trapje  links van dikke tele naar de laatste wol, Kleine brug zetten en iedereen naar huis

  2

  Dikke op knop, Kleine de wollen pakken en helemaal naar links alles pakken, zet 3 bruggen, tele rechts, tele omhoog, zet brug onder de tele, op brug tele omhoog ka wol en tele pakken, terug op de ballonnen, tele beneden naar wol en terug tele, brug pakken en tele naar wol links en terug tele, zet brug rechts, tele omhoog en naar huis, dikke naar beneden, en op 1 stapje van beneden boren kan die naar huis tele

  3

  Dikke links en kleine rechts Dikke met plu eraf, zet plant om wollen te pakken, zet bovenaan rechts 2 bruggen en pakt de plu, kan kleine met plu naar beneden de plant pakken e die zetten om de wollen te pakken, kunnen ze naar huis

  4

  Lange rechts eraf zet plant, naar links, de plant pakken en die zetten  dikke kan tele naar rechts en naar knop, Lange links en rechts voordat hij wat pakt eerst boren en als laatste boven links een brug zetten voor laatste wol

  5

  Dikke naar beneden en kleine alles pakken, Dikke zet brug boven stekels en tele naar de knop. Lange via dikke de wol pakken, Kleine op driehoek verzwaren, alles pakken behalve de sleutel, kunnen lange en dikke naar huis en wol pakken dan kleine de sleutel

  6

  Kleine  tele eruit,  alles pakken en rechts 2 x boren, spullen pakken en links 2 x boren, zet bruggen, tele naar links en tele naar boven, alles pakken en zet onder vakje met wol 2 bruggen en tele naar wol en terug, kan naar huis, Dikke doet het in spiegelbeeld

  7

  Lange pakt [plant en zet die, pakt boor en wol,  naar links en zet brug, kan boren om  brug en wol te pakken, dan vallen op de brug en wol rechts, weer naar boven naar rechts en zet brug valt weer naar beneden en weer naar boen, dikke op knop, lange naar rechts, zet brug onder de wol naar rechts en boren alles pakken en tele naar de wol,, terug en valt op zwevende wol, dikke nog brug zetten om naar huis te komen

  8

  Dikke met plu naar beneden pakt plant en zet die langs huisje, Kleine naar beneden,  pakt de tele bij huis Lange pakt wol en tele naar boven, lange in plant en kan naar links en naar beneden alles pakken, en tele naar het deel bij dikke, lange in plant ter hoogte van de zwevende wol links een brug zetten, kan naar links en naar beneden alles pakken en n aar boven tele naar , zet links boven een plant, dikke naar de knop, lage de wol pakken en  terug plant in, zet een brug  naar laatste wol zetten

  9

  Lange spullen pakken en tele naar de boor, alles pakken en boren, zen plant zetten zodat hij de tele bij huisje kan pakken, naar het midden en de wol pakken, plant weer in, in het midden naar rechts, zet brug, naar rechts helemaal en tele omhoog kan wol pakken, terug naar plant naar beneden naar rechts en de wol op ballonnen pakken, naar links, dikke met plu eraf, naar links en lange de verhoging wegboren

  10

  Kleine naar rechts de spullen pakken, dikke rechts maar niet stapje naar beneden zet brug en op brug staan, kleine kruipt onder de brug en tele omhoog en tele naar de wol dan weer op driehoekje en dikke erbij , kleine spullen links pakken en dikke op driehoek, dikke naast de boor staan en kleine op zijn hoofd zet brug , pakt boor, dikke boren en op knop, kleine de 2 wollen links pakken en de teles en wol beneden dan weer tele omhoog, dikke van knop en kleine naar rechts, op driehoekje tele nar rechts, dikke op knop, kleine de plant pakken en zet die l rechts ka  die de spullen boven pakken en tele naar de brug beneden hem kan met hulp van dikke de spullen bij huisje pakken en tele naar huis                         Dikke naar driehoekje zet brug naar wol en kan naar huis

  11

  Lange boor pakken dikke boven driehoekjes boren, pakt de spullen, lange zet brug pakt boor, dikke weer boren, lange tele naar dikke plant pakken, dikke die zetten, samen wol pakken en de spullen boven pakt dikke, lange zet brug naar plant pakt die

  Naar boven beide dikke naar rechts kan lange verder naar rechtsboven, zet een brug boven dikke en valt rechts in gat, zet plant pakt tele, kan dikke tele naar boven, gaat de plant in naar beneden, rechts staan kan lange brug pakken, dikke links staan kan lange naar links zet brug pakt brug en wol, weer via dikke naar rechts, kan lange brug zetten en de boor en wol pakken, dikke naar boven, nar rechts beneden, kan lange brug en tele pakken. Zet brug boven dikke, dikke stapje links kan lange weer naar plant en dikke tele naar boven, Lange onderaan plant rechts boren, de boren pakken naar beneden

  De tele pakken, dikke tele naar de plu en met plu naar beneden, boren en brug pakken, lange zet brug pakt spullen links en terug helemaal rechts, dikke boren boven driehoeken , kan lange tele naar dikke en de boor pakken, boren boven driehoekje en dikke erop

  12

  Kleine pat brug, lange zet die pakt verzwaar, Kleine naar beneden en via dikke naar rechts, verzwaren., zet rechts 2 bruggen dikke op de driehoeken, kleine tele omhoog, zet brug voor snoepje en daar tele omhoog en nogmaals, pakt de planten, dikke zet plant, omhoog en zet rechts een plant pakt de tele, lange tele naar de plant, , met hulp van dikke kan hij boven 3 snoepje en 2 teles pakken, ook snoepje rechts boven pakken, lange weer naar boven links en tele naar snoepje, pakt de brug, boven de tele staan en dikke van knop, alles pakken naar huis,  Zet brug Kleine kan rechts staan onder en tele naar snoepje rechts, dikke  op knop, kan kleine over dikke naar links en tele naar de sleutel, Dikke onderin plant tele links naar huis

  Beantwoorden
 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

  652

  1

  Dikke naar beneden en brug zetten richting knop

  Kleine links naar benden en met hulp van dikke helemaal naar beneden

  Lange naar rechts en tele naar boven, alles pakken en tele naar boven daar alles pakken en tele naar de wol, naar rechts, zet brug, pakt sleutel, naar rechts zet brug,  Boven wol staan en dikke van knop, lange helemaal naar beneden  en zet plant, iets omhoog en tele naar links zet plant langs huis, alles pakken, kleine nog brug zetten en ze kunnen tele naar huis

  2

  Dikke op driehoeken, Kleine tele naar beneden alles pakken en ele omhoog, Iemand een plant naar sleutel zetten

  3

  Kleine boor pakken en lange ook, boort 2 x boven dikke, pakt plant en dikke zet die, lange spullen pakken, en dikke op knop, Lange boort verhoging bij dikke weg,, Lange naar links zet brug, kan hij sleutel pakken, dikke naar boven, en kan lange via dikke naar links boven, zet 2 bruggen en naar beneden de spullen pakken, dan naar boven en naar rechts zet brug en tele naar rechts, voor laatste wol. Allen naar huis

  4

  Dikke via driehoeken naar beneden zet links plant, pakt wol en via driehoeken, kan die tele naar links, zet een plant links, naar boven alles pakken,, zet brug onder wol, naar rechts zet brug en naar beneden, boren en naar beneden de plant pakken en tele omhoog op de driehoeken, zet plant , via driehoeken de rest pakken, omhoog en zet plant om de laatste spullen te pakken

  5

  Kleine tele naar rechts, en nogmaals tele rechts, alles pakken, Dikke tele rechts, naar beneden en boren, tele naar links en terug en dan rechts, de spullen pakken, zet langs de muur een plant , naar boven en tele naar rechts, spullen pakken en boren boven de driehoeken, Kleine met plu eraf en tele naar dikke, pakt de tele en tele naar de wol

  6

  Lange boren pakken en op zijn begin plekje staan, boren , wol pakken en zo naar beneden, naar rechts en tele naar boven helemaal, boven huisje tele naar huis

  7

  Kleine links de plant pakken en zet 3 bruggen rechts naar het midden, Zet plant, kan lange alles links pakken en naar rechts boven, Kleine ook die richting op, Dikke zet brug links en naar links, Kan lange boven dikke boren, Plant zetten , naar boven en brug zetten, lange boven alles pakken, en boort links, Dikke met plu eraf en kleine op zijn hoofd de laatste wol pakken

  8

  Lange alles pakken,, naar rechts, tele rechts, naar beneden zet 2 bruggen, terug en zet plant naar boven zet plant alles pakken, zet links een brug, naar links boven en tele naar links, helemaal naar beneden zet plant kan, in plant tele naar rechts, naar rechts en zet brug naar huis

  9

  Kleine naar beneden, boort en pakt beneden de tele, lange alles pakken en rechts staan tele omhoog

  Dikke naar beneden en op knop, lange kan tele naar de wol boven hem, dan tele naar links

  Dikke tele rechts, lange de tele pakken, Kleine een brug zetten kan tele naar huis en dikke ook, lange ook naar huis

  10

  Dikke naar rechts op het driehoekje, Lange de plant pakken en via dikke naar links boven, naar links, Dikke via driehoekjes naar de verzwaar, Lange op driehoekje verzwaren en plant zetten,  de zwevende wol pakken, Kleine de brug en wol pakken , naar boven en brug zetten, de verzwaar pakken

  Lange helemaal rechts verzwaren en naar beneden, Kleine tele naar de plant, lange zet plant, pakt alles, de verzwaar boven en tele naar links Dikke met plu eraf, Lange blokje met een verzwaar weghalen, dikke weer met plu omlaag, lange de plant pakken (nog niet de sleutel), Dikke in huisje staan, Kleine kan via dikke naar de wol rechts onder, Lange boven de wollen pakken en als laatste de sleutel

  11

  Kleine de plant pakken en tele naar de boor, Lange rechts eraf, en boren zet plant. Dikke naar beneden en tele naar de knop, Lange naar boven, naar links zover mogelijk en tele naar links, Zet plant, Kleine de plu geven, Lange alles pakken en bovenaan links boren, Plant weer in en bovenaan tele naar rechts, alles pakken, terug en op de ballonnen staan rechts, dikke zet een brug en lange valt op brug,  haalt het blokje weg met een boor, lange in plant en valt op de brug rechts, zet plant langs huisje, pakt plant, Lange zet beneden links een plant en zet brug naar wol, naar boven, Kleine op de ballonnen met plu en dikke van knop, Lange naar boven, dikke ook, lange plant zetten en dikke daar rechts staan kan lange laatste wol pakken  via dikke en allen naar huis

  12

  Lange pakt tele naar links eraf en naar beneden, staat naast plu en boren, alles pakken en naar rechts helemaal, tele naar rechts, boren en dan plant zetten, alles pakken

  Kleine en dikke wisselen van plek, Kleine 2 x tele naar beneden, zet brug en met plu eraf, boort en alles pakken tele naar rechts, Dikke kan met plu 2 x naar beneden en tele naar rechts, nog brug naar wol zetten en dikke met zijn lieflijke gatje op driehoek

  Beantwoorden

Nieuwste afbeeldingen